Regulamin AR Profi/Solo AR Open

I. RYWALIZACJA

 1. W zawodach biorą udział zespoły jedno- lub dwuosobowe. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończony 16 rok życia ( osoby niepełnoletnie – przedstawiają pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w RAJDZIE).
 2. Zmianę w składzie osobowym zespołu należy zgłosić organizatorom najpóźniej w momencie rejestracji w bazie zawodów.
 3. Zabroniona jest wymiana zawodników w trakcie zawodów.
 4. Zespoły uczestniczą w zawodach pod podaną nazwą własną zespołu lub swojego sponsora.
 5. Wszystkie zespoły na danej trasie startują jednocześnie i zmierzają do mety non-stop. Uczestnicy według własnego uznania określają tempo poruszania się oraz czas i miejsca odpoczynku. Trasa wyznaczona będzie w terenie w postaci punktów kontrolnych.
 6. Zadaniem zespołu jest zgłoszenie się w komplecie na poszczególnych punktach kontrolnych. Zespół na trasie nie może się rozdzielać. Droga pomiędzy punktami jest dowolna a jej wybór należy do zespołów. Nie dotyczy odcinków specjalnych.
 7. Na kilku punktach kontrolnych uczestnicy będą mieli do wykonania zadania specjalne.
 8. O kolejności w klasyfikacji ogólnej decyduje liczba zaliczonych punktów kontrolnych. Przy jednakowej liczbie zaliczonych PK decyduje czas przybycia zespołu w komplecie na metę.
 9. Na wszystkich etapach oraz na wszystkich punktach kontrolnych zespoły muszą pojawić się z pełnym wyposażeniem wymaganym na danym etapie.
 10. Na wszystkich etapach zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek innych środków lokomocji niż te, które zostały określone lub udostępnione przez Organizatora.
 11. Klasyfikacja i weryfikacja punktów odbywa się tylko na podstawie karty startowej. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty uniemożliwiające odczytanie potwierdzenia punktów skutkuje niesklasyfikowaniem zespołu. Track GPS, nie jest formą potwierdzania obecności na punkcie.
 12. Na wypadek braku PK należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie organizatora.

II. ZADANIA SPECJALNE

 1. Czas pokonania zadań i odcinków specjalnych jest wliczany do łącznego czasu pokonywania trasy. W przypadku oczekiwania przez zespół na zwolnienie stanowisk do wykonania zadania, czas oczekiwania nie będzie odliczany od łącznego czasu pokonania trasy (chyba, że Organizator zadecyduje inaczej)
 2. Wszystkie zadania i odcinki specjalne uczestnicy wykonują na własną odpowiedzialność.

III. MAPY

 1. Całą Trasę uczestnicy pokonują przy użyciu kompletu map przygotowanych i dostarczonych przez Organizatorów.
 2. Zabronione jest korzystanie z innych map (np. w postaci aplikacji nawigacyjnych dostępnych w telefonach komórkowych, urządzeniach GPS itd.)
 3. Na mapie punkty kontrolne zaznaczone są okręgami i ponumerowane w kolejności zaliczania. Punkty będą połączone linią prostą. (Nie dotyczy przebiegu pomiędzy punktami kontrolnymi podczas scorelaufu). Meta zaznaczona podwójnym okręgiem. Miejsce dokładnej lokalizacji punktu to środek okręgu.
 4. Zabronione jest korzystanie z nawigacji GPS.

IV. PUNKT KONTROLNY (PK)

 1. Punkt kontrolny wyposażony jest biało-pomarańczowy lampion oraz przyrząd do potwierdzania (perforator), chyba, że organizator zdecydował inaczej o czym uczestnicy zostaną poinformowani przed startem.
 2. Na niektórych PK znajdować się będą sędziowie.
 3. Zespoły same dokonują potwierdzenia na karcie startowej przyrządem umieszczonym przy lampionie (niezależnie, czy na PK jest obsługa sędziowska, czy jej nie ma).
 4. Na PK z obsługą sędziowską zespoły muszą zameldować się sędziemu, a zaliczenie obecności nastąpi w chwili pojawienia się zespołu w komplecie.
 5. W przypadku, gdy zespół znajduje się w terenie w miejscu oznaczonym na mapie i uznaje, że nie ma PK, powiadamia o zaistniałym fakcie Organizatorów.

V. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

 1. Na całej trasie uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego ekwipunku (posiadanego na starcie lub strefach zmian). Zabronione jest przyjmowanie i korzystanie z wyposażenia dostarczonego przez osoby postronne.
 2. Wszystkie drużyny posiadać muszą podstawowe wyposażenie, które wymienione zostało poniżej. Organizatorzy mogą dokonać kontroli sprzętu przed rozpoczęciem zawodów, jak również zastrzegają sobie prawo do sprawdzania go w trakcie zawodów.
 3. Jeśli jakikolwiek sprzęt wymagany przez Organizatorów zostanie przez zespół zagubiony lub pozostawiony w trakcie zawodów, cała drużyna otrzyma karę czasową.

WYPOSAŻENIE ZABRONIONE:

 • broń (inna niż scyzoryk lub nóż)
 • jakikolwiek rodzaj transportu inny niż zapewniany lub zalecany przez Organizatorów
 • noktowizory
 • mapy inne niż zapewnianie przez Organizatorów
 • nawigacja GPS (dopuszczalne wykorzystanie urządzenia wyłącznie do rejestracji przebiegu trasy)

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

WYSTĘPOWANIE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ZALEŻNE OD PORY ROKU

a) Osobiste obowiązkowe wyposażenie na zespół używane przez cały okres trwania zawodów:

 • 1 x nóż lub scyzoryk
 • 1 x kompas
 • 1 x telefon komórkowy - którego nr posiada biuro zawodów
 • 1 x apteczka o zawartości: 2 x bandaż dziany, 2 x bandaż elastyczny 2 x gaza jałowa
  1 x zestaw plastrów z opatrunkiem, 1 x woda utleniona, zestaw leków przeciwbólowych

b) Osobiste obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika używane przez cały okres trwania zawodów:

 • 1 x gwizdek
 • 1 x czołówka (lub inna latarka) z zestawem baterii
 • 1 x folia NRC (min. 200 x 150 cm)
 • 1 x migające światło (białe lub czerwone)
 • 1 x dokument tożsamości

b) Osobiste obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika na etapy rowerowe:

 • 1 x sprawny rower
 • 1 x kask rowerowy lub wspinaczkowy
 • 1 x przednie światełko dające białe światło widoczne przynajmniej ze 150 metrów (może być czołówka)
 • 1 x tylne czerwone światełko

c) Osobiste obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika na etapy rolkowe (dotyczy trasy Extrim i AR solo):

 • rolki
 • kask rowerowy lub wspinaczkowy

 

d) Osobiste obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika na etapy Zimowe (dotyczy trasy Extrim i AR solo):

 • narty
 • kijki

e) Inne osobiste wyposażenie każdego zawodnika:

 • zestaw skrzyń (plecaków, toreb itp.) na sprzęt. Maksymalny łączny rozmiar do 50l.

 

VI. STREFY ZMIAN i PRZEPAKI

 1. W czasie zawodów będzie możliwa wymiana wyposażenia osobistego na Bazie bez ograniczeń oraz na wyznaczonych Strefach Zmian.
 2. Strefy zmian usytuowane są na trasie rajdu
 3. Sprzęt na strefy zmian dowozi organizator. Zespół musi spakować sprzęt do własnych pojemników o limitowanej objętości, które zabezpieczą sprzęt przed uszkodzeniem.
 4. Zespoły muszą oznaczyć swój depozyt znacznikami przekazanymi od Organizatorów (numer zespołu) i pozostawić go w wyznaczonym miejscu przez organizatora przed startem trasy.

VII. ZASADY KLASYFIKACJI

 1. Ukończenie zawodów.
  1. Kryterium klasyfikacji zespołów jest - w pierwszej kolejności - liczba zaliczonych PK oraz - przy jednakowej ich liczbie - czas pokonania trasy + kary czasowe. Czas przybycia na metę będzie również uwzględniany w sekundach więc kto pierwszy odda kartę będzie wyżej w klasyfikacji.
  2. Zespół zobowiązany jest do zgłaszania się na poszczególnych punktach kontrolnych w komplecie. Sklasyfikowane zostaną tylko te zespoły, które dotrą do mety w komplecie. Na mecie liczy się czas ostatniego zawodnika.
 2. Rezygnacja
  1. W przypadku wycofania się całej drużyny lub pojedynczego zawodnika kapitan zespołu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Organizatorów.
  2. Jeśli jeden członek zespołu rezygnuje z uczestnictwa w zawodach cała drużyna zostaje zdyskwalifikowana.
  3. Organizatorzy nie odpowiadają za drużynę, która się wycofa. Zespół sam zapewnia sobie środek transportu do bazy zawodów. Nie dotyczy to sytuacji związanej z udzieleniem pomocy medycznej.
 3. Dyskwalifikacja
  Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika (a przez to zespołu):
  1. W przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku,
  2. W przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu.

VIII. PROTESTY

 1. Protesty w formie pisemnej podpisane przez członków zespołu wraz z wadium w wysokości 200 PLN można składać na ręce Sędziego Głównego zawodów najpóźniej 1 godzinę po przybyciu na metę.
 2. W przypadku odrzucenia protestu wadium przepada na rzecz Organizatora.

IX. LIMIT CZASU

 1. Limit czasu na pokonanie tras wyznacza się na 15h dla AR Profi/Solo i 10h dla Open
 2. Zespoły, które przybędą na metę po upływie limitu będą zdyskwalifikowane.

X. KARY I PREMIE CZASOWE

 1. Kary czasowe dla zespołu naliczane będą za:

a)      Niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zadania specjalnego - do 3 godzin.

b)      Niewykonanie części zadania specjalnego -  do 1,5 godziny

c)     Brak lub użyczanie pozostałego wyposażenia obowiązkowego - 15 minut (za każdy brak)

d)      Brak osobistego numeru startowego - 1 godzina

e)       Brak numeru na kasku lub rowerze oraz niepoprawne noszenie osobistego numeru startowego - 30 minut

f)      Nanoszenie na osobisty numer startowy napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora - 30 minut

 1. W wyjątkowych przypadkach Organizatorzy mogą podjąć decyzję o dodatkowej premii czasowej dla zespołów.
 2. Kary i premie czasowe doliczone będą do czasu pokonania trasy po przybyciu zespołu na metę.

XI. NUMERY STARTOWE

 1. Zespoły otrzymują osobiste numery startowe w biurze zawodów podczas rejestracji.
 2. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy zobowiązani są występować z widocznymi i poprawnie założonymi numerami startowymi.
 3. Zabronione jest choćby częściowe zasłanianie numerów startowych oraz nanoszenie na numery startowe napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora.
 4. Zespoły mogą umieszczać na swoich strojach reklamy własnych sponsorów, jednakże zabronione jest zasłanianie reklam widocznych na numerach startowych.

XII. ŻYWIENIE NA TRASIE

 1. Zawodnicy sami zapewniają sobie jedzenie i picie na cały czas trwania zawodów, jak również są odpowiedzialni za pakowanie całego swojego prowiantu, wyposażenia oraz narzędzi przed zawodami.
 2. Zespoły mogą na trasie uzupełniać napoje i żywność w napotkanych sklepach lub punktach gastronomicznych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za godziny ich otwarcia i zaopatrzenie.
 3. Zabronione jest korzystanie z zorganizowanej pomocy w przygotowywaniu posiłków.
 4. Organizator zapewnia ciepły posiłek w bazie po zakończeniu trasy.

XIII. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Informacje ogólne
  1. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora i muszą posiadać cały sprzęt wymagany przez Organizatorów.
  2. Podczas odprawy dla kapitanów zespoły zostaną poinformowane o możliwych niebezpieczeństwach oraz procedurach postępowania w razie wypadku.
  3. Każdy zespół musi posiadać przez cały okres zawodów przynajmniej jeden sprawny telefon komórkowy.
  4. Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 2. Procedury w razie wypadku
  1. Ważne numery telefonów znajdować się będą w informacjach dla zawodników.
  2. Zawodnicy zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania organizatora o wypadku.
  3. Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a telefony komórkowe utracą zasięg i niemożliwe stanie się skontaktowanie z Organizatorami, zawodnicy we własnym zakresie organizują pomoc medyczną, jednocześnie w jak najkrótszym czasie informują biuro rajdu o zaistniałej sytuacji i poczynionych krokach.
  4. Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu zawodnikowi w razie wypadku.W konsekwencji nie udzielenia pomocy, również osobie z przeciwnego zespołu, zawodnik lub drużyna zostanie zdyskwalifikowana.
  5. Zespołom udzielającym pomocy, które nie uległy wypadkowi zostanie przyznany bonus czasowy od Organizatorów.

XIV. UBEZPIECZENIE

 1. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW
 2. Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów.

XV. ZAKAZY I OBOWIĄZKI

 1. Zespoły pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
 2. Obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek niedopuszczonych przez organizatorów środków transportu podczas pokonywania trasy. Wszystkie odcinki trasy, gdzie istnieje możliwość wykorzystania transportu, będą obserwowane przez sędziów. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zespołu.
 3. Niedozwolone jest korzystanie z innych map niż te, które wręczy Organizator, pod groźbą dyskwalifikacji.
 4. Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia i klasyfikacji zespołów podczas Rajdu Czterech Żywiołów. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem zawodów, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.
 2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań i pokonywania trasy.
 3. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i czyny uczestników oraz osób trzecich.
 5. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.
 6. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.
 7. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do organizatorów.
 8. W przypadku małej ilości zgłoszonych zespołów, organizator zastrzega sobie prawo łączenia tras.

XVII. RODO

Zapisanie się na rajd jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją klauzuli RODO znajdującą się na stronie Rajdu w zakładce "RODO"

JoomSpirit