Regulamin TP20

I. RYWALIZACJA

 1. Start indywidualny lub w grupie 2 do 5 osób. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończony 16 rok życia ( osoby niepełnoletnie – przedstawiają pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w RAJDZIE). Organizator dopuszcza do startu osoby poniżej 16 roku życia wyłącznie pod opieką i na odpowiedzialność innego zawodnika pełnoletniego.

 2. Uczestnicy startują w zawodach pod imieniem i nazwiskiem można podawać dodatkowo nazwę zespołu

 3. Wszyscy uczestnicy startują jednocześnie i zmierzają do mety non-stop. Uczestnicy według własnego uznania określają tempo poruszania się oraz czas i miejsca odpoczynku. Trasa wyznaczona będzie w terenie w postaci punktów kontrolnych.                                                 

 4. Zadaniem uczestnika jest zgłoszenie się na poszczególnych punktach kontrolnych oraz na wytypowanych punktach wykonanie zadań specjalnych . Droga pomiędzy punktami jest dowolna a jej wybór należy do zespołów.                                                                 

 5. O kolejności w klasyfikacji ogólnej decyduje liczba zaliczonych punktów kontrolnych. Przy jednakowej liczbie zaliczonych PK decyduje suma czasu karnego za wykonanie zadań specjalnych oraz czas przybycia na metę w limicie czasowym. Klasyfikacja ma tylko charakter orientacyjny – na trasie liczy się dobra zabawa oraz zasady rywalizacji fair play.                                                                                                  

 6. Na trasie uczestnicy mogą poruszać się wedle własnego uznania pod warunkiem ze jeden uczestnik grupy przemieszcza się pieszo; , reszta członków może poruszać sie za pomocą środków komunikacji napędzanych siłą własnych mięśni : rower, rolki, deskorolka itp. Dzieci mogą być przewożone w wózkach , fotelikach itp.urządzeniach. Uczestnicy obowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zaopatrzenia osób nieletnich w podstawowe środki ochrony bezpieczeństwa tzn. kaski ochronne i kamizelki odblaskowe. Zakazane jest korzystanie z mechanicznych środków transportu – motorowery, motory, samochody, środki komunikacji miejskiej itp.                                                                                          

II. MAPY

 1. Całą Trasę uczestnicy pokonują przy użyciu kompletu map przygotowanych i dostarczonych przez Organizatorów.

 2. Zabronione jest korzystanie z innych map.(np. w postaci aplikacji nawigacyjnych dostępnych w telefonach komórkowych, urządzeniach GPS itd.)

 3. Na mapie punkty kontrolne zaznaczone są okręgami i ponumerowane - kolejność zaliczania dowolna  Meta zaznaczona podwójnym okręgiem. Miejsce dokładnej lokalizacji punktu to środek okręgu.

 4. Zabronione jest korzystanie z nawigacji GPS.

III. PUNKT KONTROLNY (PK)

 1. Punkt kontrolny wyposażony jest biało-pomarańczowy lampion, numer oraz przyrząd do potwierdzania (perforator) chyba, że organizator zdecydował inaczej, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni przed startem.

 2. Na niektórych PK znajdować się będą sędziowie.

 3. Zawodnik  sam dokonuje potwierdzenia na karcie startowej przyrządem umieszczonym przy lampionie (niezależnie, czy na PK jest obsługa sędziowska, czy jej nie ma).

 4. Na PK z obsługą sędziowską należy zameldować się sędziemu, a zaliczenie obecności nastąpi w chwili pojawienia się na punkcie wszystkich członków zespołu.

 5. W przypadku, gdy uczestnik znajduje się w terenie w miejscu oznaczonym na mapie i uznaje, że nie ma PK, powiadamia o zaistniałym fakcie BIURO ZAWODÓW oraz fotografuje miejsce uznane za PK lub zapamiętuje charakterystyczne cechy punktu i przedstawia je na mecie Sędziemu Głównemu celem uzyskania potwierdzenie i zaliczona obecności na danym PK.

 6. Zagubienie karty startowej lub jej zniszczenie, uniemożliwiające odczytanie potwierdzenia punktów skutkuje niesklasyfikowaniem uczestnika.

IV. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

 1. Na całej trasie uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego ekwipunku (posiadanego na starcie lub strefach zmian). Zabronione jest przyjmowanie i korzystanie z wyposażenia dostarczonego przez osoby postronne.

 2. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać podstawowe wyposażenie, które wymienione zostało poniżej. Organizatorzy mogą dokonać kontroli sprzętu przed rozpoczęciem zawodów, jak również zastrzegają sobie prawo do sprawdzania go w trakcie zawodów.

 3. Jeśli jakikolwiek sprzęt wymagany przez Organizatorów zostanie przez zespół zagubiony lub pozostawiony w trakcie zawodów, uczestnik otrzyma karę czasową.

WYPOSAŻENIE ZABRONIONE:

 • broń (inna niż scyzoryk lub nóż

 • noktowizory

 • mapy inne niż zapewnianie przez Organizatorów

 • nawigacja GPS

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

 • 1 x dokument tożsamości

WYPOSAŻENIE ZALECANE:

 • ubezpieczenie medyczne i NNW

 • ubiór odpowiedni do warunków rywalizacji

V. ZASADY KLASYFIKACJI

 1. Ukończenie zawodów.

  1. Kryterium klasyfikacji zespołów jest - w pierwszej kolejności - liczba zaliczonych PK oraz - przy jednakowej ich liczbie - czas karny za niepoprawne wykonanie zadań specjalnych  + ukończenie trasy w limicie czasowym.

  2. Uczestnik zobowiązany jest do zgłaszania się na poszczególnych punktach kontrolnych.

2.      Rezygnacja

a.       W przypadku wycofania się zawodnika zobowiązany jest on do niezwłocznego powiadomienia o tym Organizatorów.

b.      Organizatorzy nie odpowiadają za uczestnika, który się wycofa. Uczestnik sam zapewnia sobie środek transportu do bazy zawodów. Nie dotyczy to sytuacji związanej z udzieleniem pomocy medycznej.

 1. Dyskwalifikacja
  Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika:

  1. w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku,

  2. w przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu.


VI. LIMIT CZASU

 1. Limit czasu na pokonanie tras wyznacza się na 6h

 2. Uczestnicy, którzy przybędą na metę po upływie limitu nie będą klasyfikowani

VII. KARY I PREMIE CZASOWE

 1. Kary czasowe dla zespołu naliczane będą za:

  • brak numeru startowego - 1 godzina

  • niepoprawne noszenie numeru startowego - 30 minut

  • nanoszenie na osobisty numer startowy napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora - 30 minut

  • niewykonanie zadania lub wykonanie zadania niepoprawnie  1do 30minut

 1. W wyjątkowych przypadkach Organizatorzy mogą podjąć decyzję o dodatkowej premii czasowej dla uczestników.

 2. Kary i premie czasowe doliczone będą do czasu pokonania trasy po przybyciu zespołu na metę.

VIII. NUMERY STARTOWE

 1. Zawodnicy otrzymują numer startowy w biurze zawodów podczas rejestracji.

 2. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy zobowiązani są występować z widocznymi i poprawnie założonym numerem startowym.

 3. Zabronione jest choćby częściowe zasłanianie numerów startowych oraz nanoszenie na numery startowe napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora.

 4.  Zawodnicy mogą umieszczać na swoich strojach reklamy własnych sponsorów, jednakże zabronione jest zasłanianie reklam widocznych na numerach startowych.

IX. ŻYWIENIE NA TRASIE

 1. Zawodnicy sami zapewniają sobie jedzenie i picie na cały czas trwania zawodów, jak również są odpowiedzialni za pakowanie całego swojego prowiantu, wyposażenia oraz narzędzi przed zawodami.

 2. Zawodnicy mogą na trasie uzupełniać napoje i żywność w napotkanych sklepach lub punktach gastronomicznych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za godziny ich otwarcia i zaopatrzenie.

 3. Zabronione jest korzystanie z zorganizowanej pomocy w przygotowywaniu posiłków.

 4. Organizator zapewnia ciepły posiłek i napój w bazie po zakończeniu trasy, w wyznaczonych godzinach.

 5. Harmonogram wydawania posiłków będzie dostępny w biurze rajdu.

X. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Informacje ogólne

  • Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora i muszą posiadać cały sprzęt wymagany przez Organizatorów.

  • Podczas odprawy uczestnicy zostaną poinformowane o możliwych niebezpieczeństwach oraz procedurach postępowania w razie wypadku.

  • Każdy zawodnik musi posiadać przez cały okres zawodów przynajmniej jeden sprawny telefon komórkowy.

  • Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko.

 1. Procedury w razie wypadku

  • Ważne numery telefonów znajdować się będą w informacjach dla zawodników.

  • Zawodnicy zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania organizatora o wypadku.

  • Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a telefony komórkowe utracą zasięg i niemożliwe stanie się skontaktowanie z Organizatorami, zawodnicy na „własną rękę” organizują pomoc medyczną, jednocześnie w jak najkrótszym czasie informują biuro rajdu o zaistniałej sytuacji i poczynionych krokach.

  • Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu zawodnikowi w razie wypadku. W konsekwencji nie udzielenia pomocy, również osobie z przeciwnego zespołu zawodnik lub drużyna zostanie zdyskwalifikowany.

  • Zawodnikom udzielającym pomocy, którzy nie ulegli wypadkowi zostanie przyznany bonus czasowy od Organizatorów.

XI. UBEZPIECZENIE

 1. Wszyscy zawodnicy startują na swoja własną odpowiedzialność i ryzyko.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów.

 3. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW

XII. ZAKAZY I OBOWIĄZKI

 1. Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.

 2. Obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek niedopuszczonych przez organizatorów środków transportu podczas pokonywania trasy. Wszystkie odcinki trasy, gdzie istnieje możliwość wykorzystania transportu, będą obserwowane przez sędziów. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację uczestnika

 3. Niedozwolone jest korzystanie z innych map niż te, które wręczy Organizator, pod groźbą dyskwalifikacji.

 4. Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia i klasyfikacji podczas V Rajdu Czterech Żywiołów. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem zawodów, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.

 2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań i pokonywania trasy.

 3. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko.

 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i czyny uczestników oraz osób trzecich.

 5. Organizatorzy nie zapewniają transportu dla uczestników, którzy przerywają rywalizację na trasie.

 6. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.

 7. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.

 8. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do organizatorów.

    

XIV. RODO

Zapisanie się na rajd jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją klauzuli RODO znajdującą się na stronie Rajdu w zakładce "RODO" 

JoomSpirit