Regulamin AR Solo

I. RYWALIZACJA

 1. Start indywidualny. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończony 16 rok życia ( osoby niepełnoletnie – przedstawiają pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w RAJDZIE).
 2. Uczestnicy w zawodach pod nazwiskiem dopuszcza się nazwę własną lub sponsora.
 3. Wszystkie uczestnicy na danej trasie startują jednocześnie i zmierzają do mety non-stop. Uczestnicy według własnego uznania określają tempo poruszania się oraz czas i miejsca odpoczynku. Trasa wyznaczona będzie w terenie w postaci punktów kontrolnych.
 4. Zadaniem zawodników jest zgłoszenie się na poszczególnych punktach kontrolnych. Droga pomiędzy punktami jest dowolna a jej wybór należy do zespołów.
 5. O kolejności w klasyfikacji ogólnej decyduje liczba zaliczonych punktów kontrolnych. Przy jednakowej liczbie zaliczonych PK decyduje czas przybycia na metę.
 6. Na wszystkich etapach oraz na wszystkich punktach kontrolnych zawodnik musi pojawić się z pełnym wyposażeniem wymaganym na danym etapie.
 7. Na wszystkich etapach zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek innych środków lokomocji niż te, które zostały określone.
 8. Klasyfikacja i weryfikacja punktów odbywa się tylko na podstawie karty startowej. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty uniemożliwiające odczytanie potwierdzenia punktów skutkuje niesklasyfikowaniem zespołu. Track GPS, nie jest formą potwierdzania obecności na punkcie.
 9. Na wypadek braku PK należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie organizatora.

II. MAPY

 1. Całą Trasę uczestnicy pokonują przy użyciu kompletu map przygotowanych i dostarczonych przez Organizatorów.
 2. Zabronione jest korzystanie z innych map.(np. w postaci aplikacji nawigacyjnych dostępnych w telefonach komórkowych, urządzeniach GPS itd.)
 3. Na mapie punkty kontrolne zaznaczone są okręgami i ponumerowane w kolejności zaliczania. Punkty będą połączone linią prostą. (Nie dotyczy przebiegu pomiędzy punktami kontrolnymi podczas scorelaufu). Meta zaznaczona podwójnym okręgiem. Miejsce dokładnej lokalizacji punktu to środek okręgu.
 4. Zabronione jest korzystanie z nawigacji GPS.

III. PUNKT KONTROLNY (PK)

 1. Punkt kontrolny wyposażony jest biało-pomarańczowy lampion, kolejny numer oraz przyrząd do potwierdzania (perforator).
 2. Na niektórych PK znajdować się będą sędziowie.
 3. Zawodnik same dokonują potwierdzenia na karcie startowej przyrządem umieszczonym przy lampionie (niezależnie, czy na PK jest obsługa sędziowska, czy jej nie ma).
 4. Na PK z obsługą sędziowską zespoły muszą zameldować się sędziemu, a zaliczenie obecności nastąpi w chwili pojawienia się zespołu.
 5. W przypadku, gdy zawodnik znajduje się w terenie w miejscu oznaczonym na mapie i uznaje, że nie ma PK, powiadamia o zaistniałym fakcie BIURO ZAWODÓW oraz fotografuje miejsce uznane za PK lub zapamiętuje charakterystyczne cechy punktu i przedstawia je na mecie Sędziemu Głównemu celem uzyskania potwierdzenie i zaliczenie obecności na danym PK.

IV. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

 1. Na całej trasie uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego ekwipunku (posiadanego na starcie lub strefach zmian). Zabronione jest przyjmowanie i korzystanie z wyposażenia dostarczonego przez osoby postronne.
 2. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać podstawowe wyposażenie, które wymienione zostało poniżej. Organizatorzy mogą dokonać kontroli sprzętu przed rozpoczęciem zawodów, jak również zastrzegają sobie prawo do sprawdzania go w trakcie zawodów.
 3. Jeśli jakikolwiek sprzęt wymagany przez Organizatorów zostanie przez zespół zagubiony lub pozostawiony w trakcie zawodów, cała drużyna otrzyma karę czasową.

WYPOSAŻENIE ZABRONIONE:

 • broń (inna niż scyzoryk lub nóż)
 • jakikolwiek rodzaj transportu inny niż zapewniany lub zalecany przez Organizatorów
 • noktowizory
 • mapy inne niż zapewnianie przez Organizatorów
 • nawigacja GPS

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

WYSTĘPOWANIE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ZALEŻNE OD PORY ROKU:

a) Osobiste obowiązkowe wyposażenie na zespół używane przez cały okres trwania zawodów:

 • 1 x nóż lub scyzoryk
 • 1 x kompas
 • 1 x telefon komórkowy - którego nr posiada biuro zawodów
 • 1 x apteczka o zawartości: 2 x bandaż dziany, 2 x bandaż elastyczny 2 x gaza jałowa
  1 x zestaw plastrów z opatrunkiem, 1 x woda utleniona, zestaw leków przeciwbólowych
 • 1 x gwizdek
 • 1 x czołówka (lub inna latarka) z zestawem baterii
 • 1 x folia NRC (min. 200 x 150 cm
 • 1 x dokument tożsamości

b) Osobiste obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika na etapy rowerowe:

 • 1 x sprawny rower
 • 1 x kask rowerowy lub wspinaczkowy
 • 1 x przednie światełko dające białe światło widoczne przynajmniej ze 150 metrów (może być czołówka)
 • 1 x tylne czerwone światełko

c) Osobiste obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika na etapy rolkowe:

 • rolki
 • kask rowerowy lub wspinaczkowy


d) Osobiste obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika na etapy narciarskie:

 • narty
 • kijki

 

V. ZASADY KLASYFIKACJI

 1. Ukończenie zawodów.
  1. Kryterium klasyfikacji zespołów jest - w pierwszej kolejności - liczba zaliczonych PK oraz - przy jednakowej ich liczbie - czas pokonania trasy + kary czasowe.
  2. Zawodnik zobowiązany jest do zgłaszania się na poszczególnych punktach kontrolnych.
 2. Rezygnacja
  1. W przypadku wycofania się zawodnika zobowiązany jest on do niezwłocznego powiadomienia o tym Organizatorów.
  2. Organizatorzy nie odpowiadają za uczestnika, który się wycofa. Uczestnik sam zapewnia sobie środek transportu do bazy zawodów. Nie dotyczy to sytuacji związanej z udzieleniem pomocy medycznej.
 3. Dyskwalifikacja
  Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika:
  1. w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku,
  2. w przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu.

VI. PROTESTY

 1. Protesty w formie pisemnej podpisane przez członków zespołu wraz z wadium w wysokości 200 PLN można składać na ręce Sędziego Głównego zawodów najpóźniej 1 godzinę po przybyciu na metę.
 2. W przypadku odrzucenia protestu wadium przepada na rzecz Organizatora.

VII. LIMIT CZASU

 1. Limit czasu na pokonanie tras wyznacza się na 20 h
 2. Limity będą podane na mapie lub opisie trasy (przy poszczególnych punktach kontrolnych) w godzinach liczonych od startu.
 3. Zawodnicy, którzy przybędą na metę po upływie limitu będą mieli doliczane kary czasowe.

VIII. KARY I PREMIE CZASOWE

 1. Kary czasowe dla zawodników naliczane będą za:
  1. Brak lub użyczanie pozostałego wyposażenia obowiązkowego - 15-30 minut
  2. Brak osobistego numeru startowego - 1 godzina
  3. Brak numeru na kasku lub rowerze oraz niepoprawne noszenie osobistego numeru startowego - 30 minut
  4. Nanoszenie na osobisty numer startowy napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora - 30 minut
 2. W wyjątkowych przypadkach Organizatorzy mogą podjąć decyzję o dodatkowej premii czasowej dla zespołów.
 3. Kary i premie czasowe doliczone będą do czasu pokonania trasy po przybyciu zespołu na metę.

IX. NUMERY STARTOWE

 1. Zawodnicy otrzymują osobiste numery startowe w biurze zawodów podczas rejestracji.
 2. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy zobowiązani są występować z widocznymi i poprawnie założonymi numerami startowymi.
 3. Zabronione jest choćby częściowe zasłanianie numerów startowych oraz nanoszenie na numery startowe napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora.
 4. Zawodnicy mogą umieszczać na swoich strojach reklamy własnych sponsorów, jednakże zabronione jest zasłanianie reklam widocznych na numerach startowych.

X. ŻYWIENIE NA TRASIE

 1. Zawodnicy sami zapewniają sobie jedzenie i picie na cały czas trwania zawodów, jak również są odpowiedzialni za pakowanie całego swojego prowiantu, wyposażenia oraz narzędzi przed zawodami.
 2. Zawodnicy mogą na trasie uzupełniać napoje i żywność w napotkanych sklepach lub punktach gastronomicznych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za godziny ich otwarcia i zaopatrzenie.
 3. Zabronione jest korzystanie z zorganizowanej pomocy w przygotowywaniu posiłków.
 4. Organizator zapewnia ciepły posiłek i napój w bazie po zakończeniu trasy, w wyznaczonych godzinach.
 5. Harmonogram wydawania posiłków będzie dostępny w biurze rajdu.

XIII. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Informacje ogólne
  1. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora i muszą posiadać cały sprzęt wymagany przez Organizatorów.
  2. Podczas odprawy dla zawodnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach oraz procedurach postępowania w razie wypadku.
  3. Każdy zawodnik musi posiadać przez cały okres zawodów sprawny telefon komórkowy.
  4. Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 2. Procedury w razie wypadku
  1. Ważne numery telefonów znajdować się będą w informacjach dla zawodników.
  2. Zawodnicy zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania organizatora o wypadku.
  3. Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a telefony komórkowe utracą zasięg i niemożliwe stanie się skontaktowanie z Organizatorami, zawodnicy na „własną rekę” organizują pomoc medyczną, jednocześnie w jak najkrótszym czasie informują biuro rajdu o zaistniałej sytuacji i poczynionych krokach.
  4. Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu zawodnikowi w razie wypadku.W konsekwencji nie udzielenia pomocy, również osobie z przeciwnego zespołu, zawodnik lub drużyna zostanie zdyskwalifikowana.
  5. Zawodnikom udzielającym pomocy, które nie uległy wypadkowi zostanie przyznany bonus czasowy od Organizatorów.

XIV. UBEZPIECZENIE

 1. Wszyscy zawodnicy startują na swoja własną odpowiedzialność i ryzyko.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów.
 3. Oświadczenie, w którym zawodnicy oświadczają, że biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko musi zostać podpisane przez każdego zawodnika.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW

XV. ZAKAZY I OBOWIĄZKI

 1. Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
 2. Obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek niedopuszczonych przez organizatorów środków transportu podczas pokonywania trasy. Wszystkie odcinki trasy, gdzie istnieje możliwość wykorzystania transportu, będą obserwowane przez sędziów. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zespołu.
 3. Niedozwolone jest korzystanie z innych map niż te, które wręczy Organizator, pod groźbą dyskwalifikacji.
 4. Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia i klasyfikacji zawodników podczas Rajdu Czterech Żywiołów. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem zawodów, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.
 2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań i pokonywania trasy.
 3. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i czyny uczestników oraz osób trzecich.
 5. Organizatorzy nie zapewniają transportu dla zespołów, które przerywają rywalizację na trasie.
 6. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.
 7. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.
 8. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do organizatorów.
 9. W przypadku małej ilości zgłoszonych zespołów, organizator zastrzega sobie prawo łączenia tras.
JoomSpirit