Regulamin TR 100

I. RYWALIZACJA

1.      Start indywidualny. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończony 16 rok życia ( osoby niepełnoletnie – przedstawiają pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w RAJDZIE).

2.      Uczestnicy startują w zawodach pod imieniem i nazwiskiem można podawać dodatkowo nazwę zespołu

3.      Uczestnicy startują jednocześnie i zmierzają do mety non-stop, według własnego uznania określają tempo poruszania się oraz czas i miejsca odpoczynku. Trasa wyznaczona będzie w terenie w postaci punktów kontrolnych.

4.      Zadaniem uczestnika jest zgłoszenie się na poszczególnych punktach kontrolnych. Droga pomiędzy punktami jest dowolna a jej wybór należy do zespołów.

5.      O kolejności w klasyfikacji ogólnej decyduje liczba zaliczonych punktów kontrolnych. Przy jednakowej liczbie zaliczonych PK decyduje czas przybycia na metę.  

6.      Klasyfikacja i weryfikacja punktów odbywa się tylko na podstawie karty startowej. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty uniemożliwiające odczytanie potwierdzenia punktów skutkuje niesklasyfikowaniem zawodnika. Track GPS, nie jest formą potwierdzania obecności na punkcie.

II. MAPY

1.      Całą Trasę uczestnicy pokonują przy użyciu kompletu map przygotowanych i dostarczonych przez Organizatorów.

2.      Zabronione jest korzystanie z innych map.(np. w postaci aplikacji nawigacyjnych dostępnych w telefonach komórkowych, urządzeniach GPS itd.)

3.      Na mapie punkty kontrolne zaznaczone są okręgami i ponumerowane - kolejność zaliczania dowolna  Meta zaznaczona podwójnym okręgiem. Miejsce dokładnej lokalizacji punktu to środek okręgu.

4.      Zabronione jest korzystanie z nawigacji GPS.

III. PUNKT KONTROLNY (PK)

1.      Punkt kontrolny wyposażony jest biało-pomarańczowy lampion oraz przyrząd do potwierdzania (perforator) chyba, że organizator zdecydował inaczej, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni przed startem.

2.      Na niektórych PK mogą być sędziowie.

3.      Zawodnik  sam dokonuje potwierdzenia na karcie startowej przyrządem umieszczonym przy lampionie (niezależnie, czy na PK jest obsługa sędziowska, czy jej nie ma).

4.      W przypadku, gdy uczestnik znajduje się w terenie w miejscu oznaczonym na mapie i uznaje, że nie ma PK, powiadamia o zaistniałym fakcie BIURO ZAWODÓW.

5.       

6.      IV. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

1.      Na całej trasie uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego ekwipunku (posiadanego na starcie lub strefach zmian). Zabronione jest przyjmowanie i korzystanie z wyposażenia dostarczonego przez osoby postronne.

2.      Wszyscy uczestnicy muszą posiadać podstawowe wyposażenie, które wymienione zostało poniżej. Organizatorzy mogą dokonać kontroli sprzętu przed rozpoczęciem zawodów, jak również zastrzegają sobie prawo do sprawdzania go w trakcie zawodów.

WYPOSAŻENIE ZABRONIONE:

 • broń (inna niż scyzoryk lub nóż
 • noktowizory
 • mapy inne niż zapewnianie przez Organizatorów
 • nawigacja GPS

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

 • 1 x gwizdek
 • 1 x czołówka (lub inna latarka) z zestawem baterii
 • 1 x folia NRC (min. 200 x 150 cm)
 • 1 x migające światło (białe lub czerwone) lub odblaski 

 • 1 x dokument tożsamości
 • 1 x telefon komórkowy - którego nr posiada biuro zawodów
 • 1 x sprawny rower
 • 1 x kask rowerowy lub wspinaczkowy
 • 1 x przednie światełko dające białe światło widoczne przynajmniej ze 150 metrów (może być czołówka)
 • 1 x tylne czerwone światełko

WYPOSAŻENIE ZALECANE:

 • ubezpieczenie medyczne i NNW
 • ubiór odpowiedni do warunków rywalizacji

V. ZASADY KLASYFIKACJI

1.      Ukończenie zawodów.

a.      Kryterium klasyfikacji zawodnika - w pierwszej kolejności - liczba zaliczonych PK oraz - przy jednakowej ich liczbie - czas pokonania trasy + kary czasowe. Czas przybycia na metę będzie również uwzględniany w sekundach więc kto pierwszy odda kartę będzie wyżej w klasyfikacji.

b.     Uczestnik zobowiązany jest do zgłaszania się na poszczególnych punktach kontrolnych.

2.      Rezygnacja

a.     W przypadku wycofania się zawodnika zobowiązany jest on do niezwłocznego powiadomienia o tym Organizatorów.

b.      Organizatorzy nie odpowiadają za uczestnika, który się wycofa. Uczestnik sam zapewnia sobie środek transportu do bazy zawodów. Nie dotyczy to sytuacji związanej z udzieleniem pomocy medycznej.

3.      Dyskwalifikacja
Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika:

a.      w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku,

b.     w przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu.

VI. PROTESTY

1.      Organizator zobowiązany jest do umożliwienia składania protestów (w formie ustnej, pisemnej bądź elektronicznej) przez uczestników w terminie min. 3 dni od ogłoszenia wyników wstępnych, przy czym wyniki oficjalne powinny pojawić się nie później niż 2 tyg. po zakończeniu zawodów.

2.    VII. LIMIT CZASU

1.     Limit czasu na pokonanie tras wyznacza się na 10h – TR100 

2.     Uczestnicy, którzy przybędą na metę po upływie limitu nie będą klasyfikowani

VIII. KARY I PREMIE CZASOWE

1.      Kary czasowe dla zespołu naliczane będą za:

·       brak lub użyczanie pozostałego wyposażenia obowiązkowego - 15-30 minut

·       brak osobistego numeru startowego - 1 godzina

·       niepoprawne noszenie osobistego numeru startowego - 30 minut

·       nanoszenie na osobisty numer startowy napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora - 30 minut

2.      W wyjątkowych przypadkach Organizatorzy mogą podjąć decyzję o dodatkowej premii czasowej dla uczestników.

3.      Kary i premie czasowe doliczone będą do czasu pokonania trasy po przybyciu zespołu na metę.

IX. NUMERY STARTOWE

1.      Zawodnicy otrzymują osobiste numery startowe w biurze zawodów podczas rejestracji.

2.      Podczas zawodów wszyscy zawodnicy zobowiązani są występować z widocznymi i poprawnie założonymi numerami startowymi.

3.      Zabronione jest choćby częściowe zasłanianie numerów startowych oraz nanoszenie na numery startowe napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora.

4.       Zawodnicy mogą umieszczać na swoich strojach reklamy własnych sponsorów, jednakże zabronione jest zasłanianie reklam widocznych na numerach startowych.

X. ŻYWIENIE NA TRASIE

1.      Zawodnicy sami zapewniają sobie jedzenie i picie na cały czas trwania zawodów, jak również są odpowiedzialni za pakowanie całego swojego prowiantu, wyposażenia oraz narzędzi przed zawodami.

2.      Zawodnicy mogą na trasie uzupełniać napoje i żywność w napotkanych sklepach lub punktach gastronomicznych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za godziny ich otwarcia i zaopatrzenie.

3.      Zabronione jest korzystanie z zorganizowanej pomocy w przygotowywaniu posiłków.

4.      Organizator zapewnia ciepły posiłek i napój w bazie po zakończeniu trasy, w wyznaczonych godzinach.

5.      Harmonogram wydawania posiłków będzie dostępny w biurze rajdu.

XIII. BEZPIECZEŃSTWO

1.      Informacje ogólne

·       Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora i muszą posiadać cały sprzęt wymagany przez Organizatorów.

·       Każdy zawodnik musi posiadać przez cały okres zawodów przynajmniej jeden sprawny telefon komórkowy.

·       Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko.

2.      Procedury w razie wypadku

·       Ważne numery telefonów znajdować się będą w informacjach dla zawodników.

·       Zawodnicy zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania organizatora o wypadku.

·       Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a telefony komórkowe utracą zasięg i niemożliwe stanie się skontaktowanie z Organizatorami, zawodnicy na „własną rękę” organizują pomoc medyczną, jednocześnie w jak najkrótszym czasie informują biuro rajdu o zaistniałej sytuacji i poczynionych krokach.

·       Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu zawodnikowi w razie wypadku. W konsekwencji nie udzielenia pomocy, również osobie z przeciwnego zespołu zawodnik lub drużyna zostanie zdyskwalifikowany.

·       Zawodnikom udzielającym pomocy, którzy nie ulegli wypadkowi zostanie przyznany bonus czasowy od Organizatorów.

XIV. UBEZPIECZENIE

1.      Wszyscy zawodnicy startują na swoja własną odpowiedzialność i ryzyko.

2.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów.

3.      Uczestnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW

XV. ZAKAZY I OBOWIĄZKI

1.      Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.

2.      Obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek niedopuszczonych przez organizatorów środków transportu podczas pokonywania trasy. Wszystkie odcinki trasy, gdzie istnieje możliwość wykorzystania transportu, będą obserwowane przez sędziów. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację uczestnika

3.      Niedozwolone jest korzystanie z innych map niż te, które wręczy Organizator, pod groźbą dyskwalifikacji.

4.      Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia i klasyfikacji podczas Rajdu Czterech Żywiołów. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem zawodów, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.

2.      Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań i pokonywania trasy.

3.      Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko.

4.      Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i czyny uczestników oraz osób trzecich.

5.      Organizatorzy nie zapewniają transportu dla uczestników, którzy przerywają rywalizację na trasie.

6.      Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.

7.      Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.

8.      Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do organizatorów. 

XV. RODO

Zapisanie się na rajd jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją klauzuli RODO znajdującą się na stronie Rajdu w zakładce "RODO"

 

 

JoomSpirit