Regulamin Rogaining

Czym jest Rogaining – jest rodzajem rajdu na orientację łączący bieg lub marsz z orientacją w terenie. Podczas zawodów zawodnicy planują swoją trasę, a następnie starają się w wyznaczonym limicie czasu odwiedzić jak najwięcej punktów kontrolnych rozmieszczonych w terenie i oznaczonych na mapie. 

Punkty kontrolne posiadają różną wartość punktową w zależności od poziomu trudności.(im trudniej jest go znaleźć, tym więcej punktów za jego potwierdzenie). Przed startem zespoły decydują się, które i w jakiej kolejności próbować potwierdzić - każdy zespół opracowuje swój wariant trasy.

I. RYWALIZACJA

1. Start indywidualny lub grupowy (w zależności od wybranej trasy). Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończony 16 rok życia ( osoby niepełnoletnie – przedstawiają pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w RAJDZIE).

2. Zawodnicy mają za zadanie potwierdzić jak najwięcej punktów kontrolnych i wrócić na metę przed upływem limitu czasu. Zaliczenie trudnego punktu kontrolnego warte jest więcej niż łatwego, dlatego zespoły mogą przyjmować różne strategie. Zespoły poruszają się pieszo lub/i rowerem (w zależności od wybranej kategorii), używając mapy i kompasu do orientacji w terenie.

3. Całą Trasę uczestnicy pokonują przy użyciu kompletu map przygotowanych i dostarczonych przez Organizatorów. Zabronione jest korzystanie z innych map.(np. w postaci aplikacji nawigacyjnych dostępnych w telefonach komórkowych, urządzeniach GPS itd.)

4. Klasyfikacja i weryfikacja punktów odbywa się tylko na podstawie karty startowej. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty uniemożliwiające odczytanie potwierdzenia punktów skutkuje niesklasyfikowaniem zawodnika. Track GPS, nie jest formą potwierdzania obecności na punkcie.

 

II. PUNKT KONTROLNY (PK)

1. Punkt kontrolny wyposażony jest biało-pomarańczowy lampion oraz przyrząd do potwierdzania (perforator) chyba, że organizator zdecydował inaczej, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni przed startem.

2. Każdy zawodnik (zespół) w celu potwierdzenia obecności na punkcie musi przybić perforatorem odpowiednie miejsce na karcie startowej.

3. Każdy punkt kontrolny posiada swoją wagę punktową. Waga PK zależeć będzie od odległości PK od bazy zawodów oraz jego trudności.

Punkty kontrolne (PK) o opisie zaczynającym się od liczby 1 (1A,1B,1C,1D,1E,1F,...) mają wartość 10 punktów, 
od liczby 2 (2A,2B,2C,2D,...,2Z) – 20 punktów, itd.
Punkty kontrolne (PK) o opisie zaczynającym się 9 (9A,9B,9C,9D,...) mają wartość punktową 90.

4. W przypadku, gdy uczestnik znajduje się w terenie w miejscu oznaczonym na mapie i uznaje, że nie ma PK, powiadamia o zaistniałym fakcie BIURO ZAWODÓW.

 

III. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

1. Na całej trasie uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego ekwipunku (posiadanego na starcie lub strefach zmian). Zabronione jest przyjmowanie i korzystanie z wyposażenia dostarczonego przez osoby postronne.

2. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać podstawowe wyposażenie, które wymienione zostało poniżej. Organizatorzy mogą dokonać kontroli sprzętu przed rozpoczęciem zawodów, jak również zastrzegają sobie prawo do sprawdzania go w trakcie zawodów. Za brak każdego z elementów wyposażenia obowiązkowego na uczestników może być nałożona kara czasowa.

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

1 x gwizdek

1 x czołówka (lub inna latarka) z zestawem baterii

1 x folia NRC (min. 200 x 150 cm)

1 x migające światło (białe lub czerwone) lub odblaski 
1 x dokument tożsamości

1 x telefon komórkowy aktywny przez cały czas trwania zawodów - którego nr posiada biuro zawodów

 oraz dla etapów rowerowych:

 

1 x sprawny rower

1 x kask rowerowy lub wspinaczkowy

1 x przednie światełko dające białe światło widoczne przynajmniej ze 150 metrów (może być czołówka)

1 x tylne czerwone światełko

 

IV. ZASADY KLASYFIKACJI

Wygrywa zawodnik z potwierdzoną największą liczbą punktów wagowych pomniejszonych o ewentualne punkty karne. W przypadku jednakowej liczby zdobytych punktów przez dwu lub więcej uczestników zwycięża zawodnik wcześniej przybywający na metę.

Limit czasowy wynosi 6h, 12h, 24h w zależności od rodzaju trasy. Po przekroczeniu limitu czasowego naliczane są punkty karne. Za każdą minutę spóźnienia zawodnik/zespół traci 10 punktów wagowych. W przypadku przekroczenia limitu o 30 lub więcej minut, zawodnik lub drużyna nie będzie klasyfikowana.

V. REZYGNACJA

1. W przypadku wycofania się zawodnika zobowiązany jest on do niezwłocznego powiadomienia o tym Organizatorów.

2. Organizatorzy nie odpowiadają za uczestnika, który się wycofa. Uczestnik sam zapewnia sobie środek transportu do bazy zawodów.

 

VI. BEZPIECZEŃSTWO

1. Wszyscy zawodnicy startują na swoja własną odpowiedzialność i ryzyko przy rejestracji mają obowiązek podpisania dokumentu, na którym to poświadczają.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i w czasie powrotu z niego.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników imprezy.

4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań i pokonywania trasy.

5. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW i OC

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia i klasyfikacji podczas Rajdu Czterech Żywiołów. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem zawodów, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.

2. Zawodnicy nie mogą korzystać podczas zawodów z żadnych środków transportu.

3. Kategorie zespołowe muszą pokonywać cała trasę razem. Zakazane jest opuszczenie partnera z zespołu (np. w przypadku wyczerpania czy zranienia) i samodzielne kontynuowanie trasy.
4. Zawodnicy podczas zawodów mogą korzystać ze sklepów i restauracji spotkanych po drodze.
5. Po przekroczeniu limitu czasowego, drużyny, które nie zakończyły zawodów, powinny w jak najkrótszym czasie dotrzeć do mety. W przypadku naruszeniu tej powinności, członkowie zespołu są odpowiedzialni za podjęcie ewentualnej akcji ratowniczej. 
6. Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.
7. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.

8. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.

9. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do organizatorów. 

JoomSpirit